Imwut 2020 Yan

Toward Lightweight In-situ Self-reporting: An Exploratory Study of Alternative Smartwatch Interface Designs in Context.
Xinghui Yan, Shriti Raj, Bingjian Huang, Sun Young Park, and Mark W. Newman.
IMWUT 2020 PDF